บทความ
18OCT
งานติดตั้งเครื่อง BodiiRay S
โดย: ww

บอดีเรย์ เอส เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก (Digital Chest Radiography) ที่วิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อ บอดีเรย์ เอส เหมาะสำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติเพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นเน้นบริเวณปอดประกอบด้วย แหล่งกำเนิดเอกซเรย์ ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ ซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอกซเรย์ และซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RadiiView Software) โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้

 

จุดเด่นของ BodiiRay S
 • ระบบจัดท่าผู้ป่วยแบบขึ้นลงพร้อมกันทั้งเอกซเรย์และฉากรับรังสี
 • สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
 • ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้
 • ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสำรข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)

 

สรุปการติดตั้งและใช้งาน
 • รพ.สนามท่าจีน, รพ.สมุทรสาคร
 • รพ.แม่สอด, ตาก
 • รพ.สนาม มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ โดย รพ. ชลบุรี
 • รพ.สนาม รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดย รพ. สงขลา
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 • รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่, รพ.สมุทรสาคร
 • รพ.สนามสหกรณ์การเกษตร, รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), สมุทรสาคร
 • รพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
 • รพ.สนาม พหลพลพยุหเสนา, กาญจนบุรี