สินค้า

ซอฟต์แวร์วางแผนการรักษา​

DentiView

รับข้อมูลสามมิติจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มาแสดงภาพตัดขวางในมุมมองต่างๆ
ประกอบด้วยมุมมอง Axial,Sagittal,Coronal,Cross-Sectional,Panoramic,Panoramic
แบบ X-ray และการขึ้นรูปสามมิติ มีการแสดงเส้นและระนาบบอกความสัมพันธ์ของแต่ละมุมมอง
สามารถทำการปรับค่าความเข้มสว่างของภาพ (Window/Level),ขยายและเลื่อนภาพ,
วัดระยะและมุมDentiPlan

มี Features ที่เพิ่มขึ้นจาก DentiPlan-Viewer ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ การวาดคลองเส้นประสาท,การจำลองรากฟันเทียมบนคอมพิวเตอร์ และวางแผนขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม เช่น เลือกขนาดของรากฟันเทียมที่จะใช้ กำหนดตำแหน่งและมุมที่จะทำการฝังรากฟันเทียม เพื่อไม่ให้โดนเส้นประสาท และมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะของรากฟันสูงที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถวัดความหนาแน่นของกระดูก,Export ข้อมูลสามมิติเป็นไฟล์ STL ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับ 3-D,
ออกรายงานแผนการผ่าตัด และ Save รูปภาพเป็นไฟล์ JPEGสินค้าอื่นๆ