สินค้า

เครื่องเดนตีสแกน 2.0

เป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ผลิต และจัดจำหน่าย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (DentiiScan) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสี
จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 13485
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
หลักการทำงานของเครื่อง DentiiScan

เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีรูปทรงกรวยและฉากรับรังสีแบบ Flat Panel Detector ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามโดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆกันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบ
ในแต่ละมุมมอง จากนั้นนำข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้ จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและสามมิติโดยผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพ (Viewer Software)

สินค้าอื่นๆ